Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb

 

Preguntes Freqüents de Tallers

1. Són les màquines d'ozó eficaces per la desinfecció del vehicle davant el COVID-19?

NO, DE MOMENT.

Tant ANECPLA (Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental) com l’associació de Tallers de Madrid, van dirigir una consulta al Ministerio de Sanidad sobre l’ozó contra el COVID-19. La resposta va ser: “[…] puesto que el ozono no ha sido todavía evaluado a nivel europeo y tampoco a nivel nacional durante el periodo transitorio, no podemos responder a esta cuestión. Únicamente se puede utilizar el ozono cuando ha sido notificado de acuerdo con la Disposición Transitoria segunda del RD 1054/2002, y bajo la responsabilidad del fabricante o comercializador.”
Aquesta notificació no significa que el ozò o productes derivats d’aquests siguin efectius davant el COVID-19, doncs només es podrà certificar a l’efecte si els producte en qüestió ha passat el procés de la norma UNE-EN 14476 Antisépticos y desinfectantes químicos.
Oficialment els productes que han passat aquest procés són els de la lista de desinfectantes eficaces contra el SARS-CoV-2 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA en anglès). També podem trobar en castellà la llista de virucidas del Ministeri. (veure Preguntes Freqüents del Gremi) i les Mesures d’higiene del Ministeri on el punt 5 dedicat a la neteja de vehicles aconsella la lleixiu diluïda o alcohol.
Des de el Centre Nacional de Biotecnologia en el Consell Superior de Recerques Científiques (CNB-CSIC) indiquen que l'ozó pot ser un bon desinfectant de superfícies no poroses, però no s'ha demostrat la seva eficàcia enfront de coronavirus, ni en concret el SARS-CoV-2 (COVID-19), ni qualsevol altre.
Per tant, des de el taller es aconsellable demanar al proveïdor de productes que anuncien són contra el COVID-19 el corresponent certificat d’haver passat el procés esmentat.
Recordar que l’anunci no contrastat de desinfecció contra el COVID-19, pot ser objecte de sanció i responsabilitats civils i penals.

2. Poden “obrir” els tallers de reparació i manteniment?

SI

Els tallers no són una de les activitats obligades a tancar per decret (si el taller ven accessoris només pot vendre online).
Encara que el taller pot treballar, al trobar-nos en una situació de restricció de la mobilitat, només podran realitzar operacions de manteniment i/o reparació “necessaris” – diu la resposta nº 81 de les FAQ de Protecció Civil -.
No ha hagut un criteri interpretatiu comú i constant per part dels agents de l’autoritat, el que ha portat molta incertesa als tallers, ja maltrets per la pròpia situació de crisis. Per aquests antecedents, les recomanacions dels Gremi són:

 • És el client qui ha de manifestar per escrit al taller que amb el vehicle en qüestió presta un servei essencial (metge, manteniment de carreteres, etc.) o fa un desplaçament autoritzat (treballador, repartiment, etc.). També manifestarà que l’operació sobre el vehicle no pot esperar.
 • Aquesta manifestació escrita del client al taller pot ser un email, whatsapp, sms, etc. (per exemple si el vehicle arriba al taller en grua) del client al taller i, en qualsevol cas, constarà en el full d’encàrrec que signarà el client.
 • Treballeu a porta tancada; no obstant podeu penjar cartells, info a les vostres xarxes socials, on s’informi de dades de contacte per operacions d’emergències.

3. Necessita el client un certificat del meu taller per desplaçar-se al taller?

NO

Qualsevol persona que s’hagi de desplaçar, ha de subscriure Certificat autoresponsable de desplaçament de la Generalitat. El trobarà fent clic aquí. També es pot omplir en línea aquí, sense necessitat d’impressió en paper, doncs queda desat al mòbil del sol·licitant.
No obstant, si encara i no ser obligat un certificat del taller, el client en demana un conforme té una cita prèvia, podeu confeccionar-li. Aquí trobareu un model, que s’ha de signar digitalment o segellar, enviant-li escanejat o fotografiat.

4. Puc fer la prova dinàmica del vehicle del client?

SI

Per la naturalesa de les operacions que realitza el taller, per diagnòstic o comprovació de la feina, cal fer la prova dinàmica. No obstant, es circularà la distància estrictament necessària. Si teniu treballadors demaneu a la vostre empresa de Prevenció de Riscos Laborals el Pla de contingències, doncs son les indicacions específiques requerides per la vostre activitat. Recomanem també:

 • Portar l’ original de l’Ordre d’Encàrrec signada pel client per acreditar que està exercint la seva feina habitual.
 • Portar l’ original de certificat de l’empresa al treballador, degudament segellat per la empresa/taller.
 • Mascareta, guants, elements de protecció al seient, volant, etc.
 • Netegeu o protegiu els comanaments del vehicle dels que es facin ús, abans i després d’utilitzar el vehicle, amb qualsevol virucida de la llista del Ministeri. Per exemple, Médicos sin fronteras para residencias (pàgs. 9 i 10) valida la solució de hipoclorit sòdic (Lleixiu) al 4.2% amb aigua amb la següent proporció: 410 ml d’ aigua + 10 ml de lleixiu = 420 ml de hipoclorit sòdic al 0.1%. Si teniu dubtes de poder danyar la superfície protegiu-la o manipuleu amb guants.
 • Si calen 2 operaris per realitzar la prova dinàmica, s’haurà de justificar la causa tècnica, i un ha d’anar al seient de darrera al costat oposat al del conductor.
 • Manteniu ventilat l’habitacle.

5. He de seguir un protocol i adoptar mesures de prevenció per treballar?

SI

Si teniu treballadors demaneu a la vostre empresa de Prevenció de Riscos Laborals el Pla de contingències, doncs son les indicacions específiques requerides per la vostre activitat.
A més a més, com a guia teniu la publicada pel Ministeri de Sanitat. També la guia subscrita per Confemetal i sindicats dels sector del metall.
Actualment s’està treballant en una guia específica per a tallers. Us informarem quan estigui publicada.
Recomanacions principals:

 • No tocar-vos la boca, el nas i els ulls sense rentar-vos abans les mans. No posar-se bolígrafs a la boca, les ulleres, no donar la mà, etc.
 • Renteu-vos sovint les mans durant com a mínim 40 segons amb aigua i sabó, solucions alcohòliques o altres desinfectants.
 • Ús de guants i mascareta. Les instruccions del Ministeri per netejar les mascaretes reutilitzable les trobarà fent clic aquí.
 • Manteniu les distancies (2 metres) amb els altres i eviteu el contacte físic.
 • Tapeu-vos nas i boca amb un mocador o amb la part interna del colze al tossir o esternudar.
 • Utilitzeu, preferentment, mocadors d'un sol ús. Després, tireu-los en contenidors tancats amb tapa.
 • Evitar estar en espais tancats amb més persones.
 • Manteniu nets i desinfectats els espais de treball (especialment poms de porta, baranes, comandaments, etc.).
 • No compartiu vasos ni similars amb companys de feina i/o d'altres persones.
 • No toqueu mocadors usats per altres persones directament amb les mans (que puguin estar al terra, per exemple).
 • Pengeu cartells informatius sobre aquestes recomanacions. La Generalitat ofereix els següents:

6. He aplicat un ERTO (o ERTE) pels meus treballadors. No obstant, jo com autònom puc anar a treballar?

SI

L’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (o ERTE en castellà) és una mesura de flexibilitat laboral per donar viabilitat a l’empresa que s’aplica només als treballadors per compte aliè. Permet que l'empresa suspengui, durant un temps limitat, els contractes de tots els empleats o d'una part, per "causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major". És una mesura legal, reconeguda a l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors.
En l’escenari del COVID-19, els articles 22, 23 i 24 del Real Decreto Ley 8/2020 regulen aquesta mesura per l’escenari concret del COVID-19.
L’empresa que ho aplica, però, pot seguir facturant.

7. He aplicat un ERTO (o ERTE) pels meus treballadors. Quant s’aixequi l’Estat d’Alarma s’acaba l’ERTO?

SI, DE MOMENT

Els ERTOs aplicats segons els articles 22, 23 i 24 del Real Decreto Ley 8/2020, acabaran quan s’aixequi l’Estat d’Alarma. Això implica que s’aixeca la suspensió dels contractes dels empleats afectats per l’ERTO que han de tornar a la feina. Les associacions empresarials estem treballant per a que el Govern reguli per tal que les empreses puguin anar desafectant gradualment l’ERTO, fins a un mes després de l’aixecament de l’Estat d’Alarma, a aquells treballadors que siguin necessaris per a reiniciar les activitats suspeses o les jornades de les quals s'haguessin reduït. Encara, però, no s’ha aprovat; com sempre, us informarem al respecte.

8. Soc autònom i vull demanar la prestació extraordinària del govern pel mes d’abril. Quan puc fer-ho?

EN EL MES DE MAIG

Aquesta prestació està prevista per autònoms que la seva activitat ha estat tancada per decret o bé que han tingut una caiguda de facturació del 75% respecte al promig dels 6 mesos anteriors. És a dir, que si no heu pogut facturar més del 25% del facturat al 4rt trimestre de 2019 i el 1er trimestre de 2020, dividit per 6 mesos, podeu sol·licitar a través de la vostra Mútua aquesta prestació.
Aquest tràmit el fa gratuïtament el Gremi.
Per la prestació d’abril, l’autònom la pot demanar fins 31 de maig. Si l’Estat d’Alarma es prorroga a maig, s’ampliarà el termini per demanar-la.
Encara es pot demanar la prestació de març, si compleix les condicions.

9. Soc autònom i he rebut la prestació extraordinària de març i/o sol·licitaré la d'abril. Puc continuar treballant al taller?

SI

Pot continuar treballant i la seva empresa, per tant, facturant.

10. La baixa mèdica per COVID-19 la dona el metge del Servei Públic de Salut o el del a Mútua?

EL METGE DEL SERVEI PÚBLIC DE SALUT

La contingència serà de malaltia comú.
A través dels mitjans disponibles en el Servei de Salut Públic, podran ser emesos els comunicats de baixa i de confirmació en tant sigui necessari sense la presència física de la persona treballadora.
Respecte els treballadors que es consideren persones vulnerables respecte el COVID-19, l’empresa els derivarà al Servei de Prevenció de Riscos Laborals per a que emeti l’informe corresponent.
Es consideren persones vulnerables aquelles que presenten patologies cardiovasculars, hipertensió arterial, diabetis, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiències, processos oncològics en tractament actiu, havent de valorar-se si aquestes patologies estan controlades o descompensades o amb 2 o més comorbiditats. Tot això ha de conjugar-se amb els nivells de risc de les tasques a realitzar (fins a 4 nivells) recollits en el citat procediment. Respecte a les dones embarassades han de conjugar-se l'existència o no de complicacions i/o comorbiditats així com els referits nivells de risc.

Per altres consultes podeu contactar amb nosaltres a administracion@gremibcn.com.


Ya puede acceder a la última edición de la Revista GremiTaller nº 83 - Febrero / Marzo 2020

 

GREMI DE TALLERS DE BARCELONA


Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.