Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb
con la colaboración de / amb la col·laboració de
eina semafor
 
Promo Mediambient
 
Promo apuntat gas
 
revista
 

Estat d'Alarma - Restricció de la mobilitat nocturna a Catalunya (de 22h a 6h)

RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

El Real Decreto 969/2020, del 25.10.2020 ha declarat l’Estat d’Alarma a Espanya fins el 09.11.2020, excepte pròrroga.

Estableix la limitació a la circulació (enumerant unes excepcions) i de reunió de persones (a màx. 6 persones no convivents, excepte a la feina, llocs de trànsit públic i manifestacions legals). També delega al President de les Comunitats Autònomes les competències per adoptar les mesures adients al seu territori, respectant les mesures mínimes que estableix la norma estatal.

Catalunya, que ha delegat les competències a la consellera de Salut i al conseller d’ Interior, ha adoptat les següents mesures a aplicar a tota persona que es trobi i circuli per Catalunya.

 1. Restricció de la mobilitat nocturna a Catalunya de les 22h a les 6h fins el 09.11.2020, excepte pròrroga.

  Excepcions, que caldrà justificar adequadament (pel certificat autoresponsable i/o altre documentació):

  • Per assistència sanitària, veterinària i anar farmàcia, tots, per raons d’urgència.
  • Desplaçament de treballadors i els seus representants per anar o tornar del centre de treball, en els casos en què el treball no es pugui realitzar a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.
  • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.
  • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S'inclouen els desplaçaments per necessitats de persones que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.
  • Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.
  • Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses relacionades anteriorment.
  • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual entre les 04.00 i les 06.00 hores.
  • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada. (Aquí s’inclourien les reparacions de vehicles d’emergència, de 22h a 6h, circumstància que el taller ha de recollir al Full d’encàrrec que signa el client)
  • La circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.
  • La circulació de transport de mercaderies.
  • La circulació de vehicles sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya.
 2.  

 3. Horaris de tancament

  L'horari d'obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç minorista i de restauració, i de les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives autoritzades és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00 hores o les 22.00 hores en cas d'activitats culturals i espectacles públics i de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, tret de les activitats de caràcter essencial* (del annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol) entre les que hi són els tallers de reparació i manteniment.

  *Annex 2 Serveis que poden ser declarats essencials:

  Seguretat i emergències; salut; farmàcies; serveis d'òptica, ortopèdia i fisioteràpia; serveis penitenciaris; serveis socials i residencials; les activitats de representació dels treballadors i dels empresaris; serveis funeraris; serveis judicials; notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; electricitat; aigua potable; aigües residuals; serveis de depuració d'aigües; combustibles; gas; telecomunicacions, mitjans de comunicació i serveis de premsa; residus urbans i industrials; bancs i finances; assegurances; residus sanitaris; subministraments sanitaris i de farmàcia; producció i distribució agroalimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius (transport i veterinaris); escorxadors; serveis de transport públic; advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals; assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents; servei postal universal de l'operador estatal i serveis de missatgeria i lliurament a domicili; serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics; serveis d'educació especial; serveis d'obra pública i privada inajornables o per a serveis essencials; manteniment i reparacions d'urgència; comerç per internet, telefònic o correspondència; serveis informàtics essencials; serveis de neteja i bugaderia; serveis meteorològics; serveis d'explotació de mines; servei d'ITV; serveis de socorrisme i els allotjaments turístics o altres similars que s'hagin definit com a servei essencial per a l'aïllament d'afectats i contactes per la pandèmia declarada.


dro
sircat
zurich
montepio
cator   banc sabadell   prevengraf
Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.