Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb
con la colaboración de / amb la col·laboració de
eina semafor
 
servei digital
 
Promo apuntat gas
 
revista
 

Pròrroga de les restriccions a Catalunya del 09.11.2020 fins el 23.11.2020

RESOLUCIÓ SLT/2811/2020, de 6 de novembre, per la qual es prorroguen les mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

Recordem que, a nivell estatal, el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, va prorrogar l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, fins les 00:00 hores del dia 09.05.2021

 

Limitació de l'entrada i sortida de persones

1. Prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, excepte pels següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament (pel certificat autoresponsable i/o altre documentació com el certificat de cita prèvia del taller al client):

 • Per assistència sanitària, veterinària i anar farmàcia, tots, per raons d’urgència (sempre que sigui la més propera al domicili).
 • Desplaçament de treballadors i els seus representants per anar o tornar del centre de treball, en els casos en què el treball no es pugui realitzar a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.
 • Retorn al domicili des de centres educatius, les activitats culturals permeses i recollida a l’establiment en els serveis de restauració.
 • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S'inclouen els desplaçaments per necessitats de persones que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.
 • Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses relacionades anteriorment.
 • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada. (Aquí s’inclourien les reparacions de vehicles d’emergència, de 22h a 6h, circumstància que el taller ha de recollir al Full d’encàrrec que signa el client).
 • La circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.
 • La circulació de transport de mercaderies.
 • La circulació de vehicles sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya.

 

Horaris de tancament

1. Horaris de tancament

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per resolució de les autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00 hores o les 22.00 hores en cas d'activitats culturals i espectacles públics i de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, tret de les activitats de caràcter essencial* (del annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol) entre les que hi són els tallers de reparació i manteniment. I la prestació de serveis de restauració a domicili es pot prestar entre les 06.00 hores a les 23.00 hores.

*Annex 2 Serveis que poden ser declarats essencials:

Seguretat i emergències; salut; farmàcies; serveis d'òptica, ortopèdia i fisioteràpia; serveis penitenciaris; serveis socials i residencials; les activitats de representació dels treballadors i dels empresaris; serveis funeraris; serveis judicials; notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; electricitat; aigua potable; aigües residuals; serveis de depuració d'aigües; combustibles; gas; telecomunicacions, mitjans de comunicació i serveis de premsa; residus urbans i industrials; bancs i finances; assegurances; residus sanitaris; subministraments sanitaris i de farmàcia; producció i distribució agroalimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius (transport i veterinaris); escorxadors; serveis de transport públic; advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals; assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents; servei postal universal de l'operador estatal i serveis de missatgeria i lliurament a domicili; serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics; serveis d'educació especial; serveis d'obra pública i privada inajornables o per a serveis essencials; manteniment i reparacions d'urgència; comerç per internet, telefònic o correspondència; serveis informàtics essencials; serveis de neteja i bugaderia; serveis meteorològics; serveis d'explotació de mines; servei d'ITV; serveis de socorrisme i els allotjaments turístics o altres similars que s'hagin definit com a servei essencial per a l'aïllament d'afectats i contactes per la pandèmia declarada.

 

Recordeu que l'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Finalment, recordeu que les mesures restrictives de la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (Gremiweb del 30.10.2020) continuen vigents.

 

GREMI DE TALLERS DE BARCELONA


montepio
cator
banc sabadell
prevengraf
dro   sircat   zurich
Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.