Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb
con la colaboración de / amb la col·laboració de
eina semafor
 
prevengraf
 
Promo Faqs COVID
 
revista

 

Des del 20.06.2020: Mesures bàsiques de protecció i organitzatives a Catalunya dins l'emergència sanitària per la COVID-19

A les 00.00 hores del dia 19.06.2020, finalitza la fase 3 del “Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad” a Catalunya i queden sense efecte les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma, incloses les restriccions de mobilitat en l'àmbit de tot el territori de Catalunya.

S'inicia, però, la represa de l'emergència sanitària per la COVID-19 on, el President de la Generalitat, delega a la consellera de Salut i el conseller d'Interior seran les autoritats que adoptin les resolucions necessàries per fer efectives les mesures que han de regir la nova etapa que s'inicia.

Així, la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, que resumidament són les següents:

 1. Deure de protecció (per a tothom, també les empreses amb establiments oberts al públic):
  1. Higiene freqüent de mans; posar a disposició del públic sistemes per a la neteja de mans.
  2. Evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls;
  3. El manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió;
  4. La distància física interpersonal de seguretat de 1,5 m i 2,5m2 d’espai de seguretat per persona;
  5. Ús de mascareta obligatori (a partir del 6 anys) quan no sigui possible mantenir aquesta distància, i sempre als mitjans transports.
  6. La preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.
  7. La ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.
  8. Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut i han seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les indicacions d'aïllament domiciliari d'acord amb els protocols aprovats per l'autoritat sanitària.
  9. Plans sectorials específics i protocols organitzatius, aprovats pel Comitè Tècnic i pel Comitè de Direcció del Pla PROCICAT, en àmbits socio sanitaris, d’oci i culturals, esports, turisme, formació, fires i transport. Es poden consultar fent click aquí. Les persones titulars de les distintes activitats han d'adaptar les condicions que es continguin en el pla sectorial corresponent. >
  10. Garantir una atenció preferent que minimitzi el temps d'estada a l'interior dels locals o establiments i que facilitin la seva mobilitat en l'interior d'aquests, a les persones vulnerables.
  11. Identificar una persona responsable de l'aplicació de les mesures que estableix la Resolució i els diferents plans sectorials, i que sigui la interlocutora amb l'autoritat sanitària, en el seu cas.

 2. Reunions (a partir del 25.06.2020)
  1. No es podran formar aglomeracions ni superar l’aforament establert. Es considera aglomeració la concentració de persones en espais públics quan no es pot mantenir la distància física interpersonal de seguretat (1,5m) o el seu equivalent en espai de seguretat (2,5m2).
  2. Les administracions públiques poden limitar l'accés als espais de pública concurrència de titularitat pública, incloent espais naturals.
  3. Aforament en espais a l'aire lliure: L’espai de seguretat de 2,5m2 es podrà, excepcionalment, rebaixar si es compleixen totes les condicions següents:
   1. Obligatori l'ús de mascareta
   2. Registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.
   3. Control de fluxos d'accés i sortida independents entre si, amb espais sectoritzats d'un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000 persones quan se situïn en seients preassignats.
   4. Evitar aglomeracions
  4. Aforament en espais tancats (Mesures en congressos, fires i altres actes similars): L’espai de seguretat de 2,5m2 es podrà, excepcionalment, rebaixar si es compleixen totes les condicions següents:
   1. Control de fluxos d'accés i sortida independents entre si, amb espais sectoritzats d'un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 persones quan se situïn en seients preassignats.
   2. Obligatori l'ús de mascareta
   3. Registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.
   4. Evitar aglomeracions
   5. Els organitzadors de congressos, fires i altres actes similars han de posar a disposició dels assistents aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans, així com eixugamans d'un sol ús.
   6. Les mesures de protecció individual ha de formar part del seu pla d'autoprotecció, a disposició de les autoritats corresponents.
  5. Fins al 25.06.2020 l’aforament dels establiments i locals oberts al públic independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei: serà al 50%. Als espais a l'aire lliure oberts al públic independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei: del 75%

 3. Inspecció i sanció: Els ajuntaments i el personal d’inspecció de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències respectives, (salut, treball, comerç, consum i educació) realitzaran la vigilància, la inspecció i el control de les mesures establertes (ja sigui per l’Estat, l’autonomia o als plans sectorials) per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 4. Règim transitori: Mentre no s'aprovi l'actualització dels plans sectorials s'aplicaran les mesures contingudes en els plans aprovats corresponents a la fase III del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la COVID-19.

 

GREMIO DE TALLERES DE BARCELONA


montepio
cator
banc sabadell
dro
sircat   mensaelect   zurich
Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.