Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb
con la colaboración de / amb la col·laboració de
banc sabadell
 
prevengraf
 
Promo Faqs COVID
 
revista

 

DECRET LLEI 23/2020, DE 9 DE JUNY, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

El 11.06.20 va entrar en vigor el Decret llei 23/2020 de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària. Son mesures que complementen i concreten d’altres ja adoptades amb anteriorioritat i que afecten al pagament dels tributs propis i cedits a la Generalitat de Catalunya.

Per una part, es modifica l’article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, i s’amplia la moratòria en el termini de pagament dels impostos que recapta l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), més enllà de l’aixecament de l’estat d’alarma (previst pel 21 de juny) fins al 30 de juny del 2020; i per l’altre, es fixa el calendari per presentar les autoliquidacions dels diferents tributs, que s’ha vist afectat per l’aprovació de l’estat d’alarma i la suspensió temporal dels terminis de pagament.

El nou calendari tributari dels tributs més habituals que poden afectar als Tallers serien:

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques:

  • El pagament corresponent a l’any 2020 s’ha de fer efectiu entre l’1 i el 31 de juliol del 2020.

Més informació sobre l’impost d’actius no productius, faci click aquí

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats:

  • Per als fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020 (quan es va decretar l’estat d’alarma), el termini s’inicia l’1 de juliol, i el contribuent disposarà de tants dies com li quedaven pendents d’exhaurir a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
  • Per als fets imposables meritats després del 14 de març, el termini s’inicia l’1 de juliol, i acaba un cop finalitzat el mes que estableix la normativa.

Impost de successions i donacions:

Donacions:

  • Si el fet imposable meritat va succeir abans del 14 de març, el termini s’inicia l’1 de juliol del 2020 i comprèn el temps que quedava pendent d’exhaurir (en data 14 de març), d’acord amb la normativa del mateix impost.
  • Si el fet imposable es va produir durant el període d’estat d’alarma i fins al 30 de juny, el termini del mes de presentació s’inicia l’1 de juliol.

Successions:

  • Per als fets imposables meritats abans del 14 de març, el període s’inicia l’1 de juliol i comprèn el temps que, en el moment de la suspensió, restava per exhaurir del termini establer per la normativa (6 mesos) de l’impost en aquesta data, més els dos mesos addicionals que va acordar el Govern en el Decret llei 11/2020, de 7 d’abril.
  • Per als fets imposables meritats amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, el termini de presentació és l’establert per la normativa de l’impost i també comença a partir de l’1 de juliol.

També el decret llei proposa el termini per a la publicació de la llista de deutors tributaris amb l’ATC en data 31 de desembre del 2019, que passa d’aquest mes de juny al proper 21 de setembre del 2020.


QUINTO TRAMO AVALES ICO Y FINANCIACIÓN COMPRA VEHÍCULOS

El pasado 17 de junio se publicó en el B.O.E el Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones del quinto tramo. Uno de los subtramos, dotado de 500 millones de euros, hace referencia a la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos para la adquisición o arrendamiento financiero (leasing) u operativo (renting) de nuevos vehículos de motor de transporte por carretera para su uso profesional.

Los avales de este tramo podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020 (puede ser que se amplíe el plazo)


 

GREMIO DE TALLERES DE BARCELONA


zurich
montepio
cator
tecnobee
dro   sircat   mensaelect
Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.