Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb
con la colaboración de / amb la col·laboració de
solera
 
eina semafor
 
prevengraf
 
revista

Restriccions a Catalunya del 07.01.2021 fins el 18.01.2021

RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

Finalitzat el periode nadalenc, per l'empitjorament de la situació epidemiològica a Catalunya, la Generalitat fa una nova revisió de les mesures de prevenció i control vigent.

Novetats principals:

Circulació de persones limitada al municipi durant tota la setmana. Permesa l'activitat física i esportiva individual entre municipis limítrofs.

EXCEPTE CONCESSIONARIS; TALLERS i altres activitats essencials (annex 2*), es suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments de comerç minorista de més de 400 m2, i dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials (als darrers 3 supòsits, si poden obrir si tenen accés directe i independent des de la via pública).

Els establiments que poden obrir, només ho podem fer de dilluns a divendres, amb la limitació de l'aforament al 30% de l'autoritzat i també la resta de mesures organitzatives de seguretat. S'exclouen d'aquestes previsions els concessionaris i establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials relacionats a l'annex 2*

Reunions familiars i/o socials: màxim de 6 persones, llevat que siguin convivents, i no suposin la confluència de més de 2 bombolles de convivència.

Limitació de l'entrada i sortida de persones

1. Prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22:00 hores i les 6:00 hores, excepte pels següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament (pel certificat autoresponsable i/o altre documentació com el certificat de cita prèvia del taller al client):

 • Per assistència sanitària, veterinària i anar farmàcia, tots, per raons d’urgència (sempre que sigui la més propera al domicili).
 • Desplaçament de treballadors i els seus representants per anar o tornar del centre de treball, en els casos en què el treball no es pugui realitzar a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.
 • Retorn al domicili des de centres educatius (incloses les escoles d’educació infantil), les activitats culturals permeses i recollida a l’establiment en els serveis de restauració.
 • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S'inclouen els desplaçaments per necessitats de persones que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.
 • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 • Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses relacionades anteriorment.
 • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada. (Aquí s’inclourien les reparacions de vehicles d’emergència, de 22h a 6h, circumstància que el taller ha de recollir al Full d’encàrrec que signa el client).
 • La circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.
 • La circulació de transport de mercaderies.
 • La circulació de vehicles sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya.

Horaris de tancament

L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses en cap cas pot superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d’activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili.

La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

S’exceptuen d’aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 * del Decret llei27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública. En cap cas aquest caràcter essencial s’aplica a la venda de begudes alcohòliques en horari entre les 21.00 i les 6.00 hores.

*Annex 2 Serveis que poden ser declarats essencials

Seguretat i emergències; salut; farmàcies; serveis d'òptica, ortopèdia i fisioteràpia; serveis penitenciaris; serveis socials i residencials; les activitats de representació dels treballadors i dels empresaris; serveis funeraris; serveis judicials; notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; electricitat; aigua potable; aigües residuals; serveis de depuració d'aigües; combustibles; gas; telecomunicacions, mitjans de comunicació i serveis de premsa; residus urbans i industrials; bancs i finances; assegurances; residus sanitaris; subministraments sanitaris i de farmàcia; producció i distribució agroalimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius (transport i veterinaris); escorxadors; serveis de transport públic; advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals; assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents; servei postal universal de l'operador estatal i serveis de missatgeria i lliurament a domicili; serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics; serveis d'educació especial; serveis d'obra pública i privada inajornables o per a serveis essencials; manteniment i reparacions d'urgència; comerç per internet, telefònic o correspondència; serveis informàtics essencials; serveis de neteja i bugaderia; serveis meteorològics; serveis d'explotació de mines; servei d'ITV; serveis de socorrisme i els allotjaments turístics o altres similars que s'hagin definit com a servei essencial per a l'aïllament d'afectats i contactes per la pandèmia declarada.

Empreses de Serveis i comerç minorista

La prestació de serveis s’ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. Si la naturalesa dels quals implica un contacte personal proper, caldrà que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.

Se suspèn l'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall els dissabtes i diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials relacionats a l’annex2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes d’higiene i de seguretat establertes en el pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

L'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall de dilluns a divendres queda condicionada a:

a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats

b) Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat

c) Que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT. En queden exceptuats els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials relacionats a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, , de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures previstes en el pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

Recordeu que l'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

GREMIO DE TALLERES DE BARCELONA


banc sabadell
dro
sircat
zurich
montepio
cator
Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.