Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb
con la colaboración de / amb la col·laboració de
solera
 
prevengraf
 
epreparat
 
revista
 

Restriccions COVID a Catalunya del 09.05.2021 al 24.05.2021

RESOLUCIÓ SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Un cop finalitzat l'estat d'alarma, la intervenció administrativa en les activitats públiques i privades necessària per afrontar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 es justifica en el marc de les lleis sanitàries i de protecció civil, subjecta a la garantia addicional del control judicial pel que fa al judici de proporcionalitat respecte de les mesures que tinguin afectació en els drets fonamentals.

A aquests efectes, en dates 5 i 7 de maig de 2021, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès informes justificatius de l'adopció de les mesures urgents per fer front al risc de brots de COVID-19. El primer d'aquests informes, que preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública a proposta de la mateixa Agència, posa de manifest que l'ocupació per la COVID-19 als hospitals mostra una tendència descendent, tant en llits de crítics com en general, si bé encara se situa en un nivell de pressió assistencial elevada que condiciona l'activitat diària dels hospitals. D'altra banda, pel que fa a la situació epidemiològica, les dades d'incidència acumulada (IA) per data de diagnòstic segueixen la tendència descendent de les darreres setmanes. Pel que fa a l'Rt de Catalunya, torna a situar-se lleugerament per sota de l'1.

D'acord amb aquest estat de situació, proposa que es prorroguin i es modifiquin les mesures previstes a la Resolució SLT/1278/2021, de 30 d'abril, d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei 27/2020 esmentat, per un nou període fins a les 00:00 hores del dia 24 de maig de 2021.

Novetats principals:

D'acord amb les propostes de l'informe esmentat, entre les mesures que impliquen una restricció de drets fonamentals, la present Resolució:

 • Manté la limitació concernent al nombre màxim de sis persones en les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, llevat que es tracti de convivents, i l'establiment d'aforaments en els actes religiosos.
 • Pel que fa a les restriccions per sectors econòmics escau destacar la represa de l'activitat per part de les fires i parcs d'atraccions, que era un dels darrers sectors que romania tancat, limitada a un 30 % de l'aforament autoritzat i amb subjecció al pla sectorial corresponent aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
 • S'amplia l'horari de servei en l'establiment en l'àmbit de la restauració i l'hostaleria, que passa a incloure la franja de sopars, fins a les 23.00 hores.
 • Les activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres i serveis de restauració (inclosa per a la recollida a l'establiment) s'amplia per la franja nocturna l'horari d'obertura de les activitats, fins a les 23:00 hores.
 • Les activitats adreçades a persones majors de 60 anys en equipaments cívics, ja permeses presencialment, es permet superar el límit de concentració de sis persones i fins a un màxim del 50 % de l'aforament autoritzat si s'acredita que els espais i locals oberts al públic per a la realització de les activitats compleixin les condicions reforçades de ventilació i qualitat de l'aire.

Cal tenir present que el procés de desescalada actual ha d'anar, per força, vinculat als objectius de vacunació per grups poblacionals que es vagin assolint en aplicació de l'Estratègia de vacunació contra la COVID-19.

Desplaçaments personals: Es recomana que els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d'ús públic, es limitin en la mesura del que sigui possible, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta, es recomana que s'adopti una estratègia de desplaçaments basada en la bombolla de convivència.

L'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall queda condicionada als requisits següents:

 1. Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.
 2. Que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

EXCEPTE CONCESSIONARIS; TALLERS i altres activitats essencials (annex 2*), poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures previstes en el pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

Es permet l'obertura al públic dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials, condicionada al fet que es compleixin uns requisits.

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents.

Horaris de tancament

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores en cas d'activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres i serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública. En cap cas aquest caràcter essencial s'aplica a la venda de begudes alcohòliques en horari entre les 22.00 i les 6.00 hores.

*Annex 2 Serveis que poden ser declarats essencials

Seguretat i emergències; salut; farmàcies; serveis d'òptica, ortopèdia i fisioteràpia; serveis penitenciaris; serveis socials i residencials; les activitats de representació dels treballadors i dels empresaris; serveis funeraris; serveis judicials; notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; electricitat; aigua potable; aigües residuals; serveis de depuració d'aigües; combustibles; gas; telecomunicacions, mitjans de comunicació i serveis de premsa; residus urbans i industrials; bancs i finances; assegurances; residus sanitaris; subministraments sanitaris i de farmàcia; producció i distribució agroalimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius (transport i veterinaris); escorxadors; serveis de transport públic; advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals; assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents; servei postal universal de l'operador estatal i serveis de missatgeria i lliurament a domicili; serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics; serveis d'educació especial; serveis d'obra pública i privada inajornables o per a serveis essencials; manteniment i reparacions d'urgència; comerç per internet, telefònic o correspondència; serveis informàtics essencials; serveis de neteja i bugaderia; serveis meteorològics; serveis d'explotació de mines; servei d'ITV; serveis de socorrisme i els allotjaments turístics o altres similars que s'hagin definit com a servei essencial per a l'aïllament d'afectats i contactes per la pandèmia declarada.

Empreses de Serveis i comerç minorista

 1. La prestació de serveis s'ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l'activitat s'hauran d'extremar les mesures higièniques.

 2. L'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall queda condicionada als requisits següents:
  1. Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.
   Queden exceptuats d'aquesta limitació els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials especificats a l'annex 2
   del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les llibreries, les perruqueries, els centres d'estètica, els concessionaris d'automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts amb subjecció a les mesures previstes en el pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.
  2. Que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

 3. Es permet l'obertura al públic dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials, condicionada al fet que es compleixin uns requisits.

Recordeu que l'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Més info a:
https://interior.gencat.cat/es/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio _emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/noves-mesures-per-contenir-els-brots-covid-19/

 

GREMI DE TALLERS DE BARCELONA


zurich
montepio
banc sabadell
cator
dro
sircat
Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.