Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb
con la colaboración de / amb la col·laboració de
banc sabadell
 
promo whatsapp
 
epreparat
 
revista
 

Restriccions COVID a Catalunya del 15-07-21 al 23-07-21

RESOLUCIÓ SLT/2212/2021, de 13 de juliol, per la qual es modifica la Resolució 2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Un cop finalitzat l'estat d'alarma, la intervenció administrativa en les activitats públiques i privades necessària per afrontar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 es justifica en el marc de les lleis sanitàries i de protecció civil esmentat, subjecta a la garantia addicional del control judicial pel que fa al judici de proporcionalitat respecte de les mesures que tinguin afectació en els drets fonamentals.

En desplegament d'aquest marc normatiu, mitjançant la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, s'han prorrogat i modificat les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Aquesta Resolució conté les mesures vigents fins a les 00.00 hores del dia 23 de juliol de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Novetats principals:

 • Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents.
 • Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, poden obrir limitant l'aforament al 70% de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 1.000 persones per sala i sessió o actuació.
 • Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:
  • En l'interior, l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
  • A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima d'1,5 metres.
  • El nombre màxim de comensals per taula és de sis persones a l'interior i de deu persones en terrasses i espais a l'aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
  • S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència.
  • El servei només es pot dur a terme de les 06.00 hores a les 00.30 hores del dia següent.
 • Es recomana que per part de les administracions públiques competents es limiti l'accés als espais de pública concurrència de titularitat pública, entre les 00.30 hores i les 06.00 hores. En les reunions que suposin, amb subjecció als límits establerts, la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes. S'exceptuen d'aquesta prohibició els àpats que es puguin fer a l'aire lliure en les sortides escolars, en les activitats d'intervenció socioeducativa i en les del lleure educatiu permeses.

Horaris de tancament

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general, i la franja entre les 06.00 hores i les 00.30 hores del dia següent en cas d'activitats culturals, i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

S'exceptuen d'aquestes limitacions les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores.

*Annex 2 Serveis que poden ser declarats essencials

Seguretat i emergències; salut; farmàcies; serveis d'òptica, ortopèdia i fisioteràpia; serveis penitenciaris; serveis socials i residencials; les activitats de representació dels treballadors i dels empresaris; serveis funeraris; serveis judicials; notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; electricitat; aigua potable; aigües residuals; serveis de depuració d'aigües; combustibles; gas; telecomunicacions, mitjans de comunicació i serveis de premsa; residus urbans i industrials; bancs i finances; assegurances; residus sanitaris; subministraments sanitaris i de farmàcia; producció i distribució agroalimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius (transport i veterinaris); escorxadors; serveis de transport públic; advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals; assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents; servei postal universal de l'operador estatal i serveis de missatgeria i lliurament a domicili; serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics; serveis d'educació especial; serveis d'obra pública i privada inajornables o per a serveis essencials; manteniment i reparacions d'urgència; comerç per internet, telefònic o correspondència; serveis informàtics essencials; serveis de neteja i bugaderia; serveis meteorològics; serveis d'explotació de mines; servei d'ITV; serveis de socorrisme i els allotjaments turístics o altres similars que s'hagin definit com a servei essencial per a l'aïllament d'afectats i contactes per la pandèmia declarada.

Recordeu que l'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Més info a:
https://interior.gencat.cat/es/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio _emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/noves-mesures-per-contenir-els-brots-covid-19/

 

GREMI DE TALLERS DE BARCELONA


montepio
prevengraf
cator
dro
sircat
zurich
Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.