Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb
con la colaboración de / amb la col·laboració de
banc sabadell
 
solera
 
prevengraf
 
revista
 

Mesures COVID: Del 3 al 9 de setembre (Pròrroga)

RESOLUCIÓ SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 • És obligatori l’ús de mascareta (més de 6 anys) en alguns espais de concurrència pública, si són tancats o no es pot mantenir la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres. Obligatori a l’ Ús del transport públic i privat.
 • Es limiten les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com en el privat, a un màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.
 • No es permet consumir aliments i begudes a les trobades o reunions en espais públics, excepte en les sortides escolars, les activitats d’intervenció socioeducativa i les activitats del lleure educatiu permeses.
 • Es recomana limitar l’accés a espais públics on es puguin produir concentracions de persones entre les 00.30 hores i les 06.00 hores (parcs, platges, etc.).
 • L’horari d’obertura al públic és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general.
 • En les activitats culturals, esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, incloses la recollida a l’establiment i i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo l’horari màxim és fins a les 00.30 hores.
 • La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.
 • S’exceptuen d’aquestes limitacions les activitats de caràcter essencial.
 • Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i fomentin l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.
 • Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de manera que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible, s’han de proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.
 • L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic, o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora és al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat, l'ús de la mascareta no és obligatori, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.
 • Es permet l’obertura d’establiments amb el límit del 70% de l’aforament. No s’aplica als establiments dedicats a la venda de productes essencials: alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria, concessionaris d’automòbils i llibreries.
 • A Centres comercials, galeries o recintes comercials cal establir control d’aforament i fluxos tant en els establiments i locals com en els accessos, inclosos els aparcaments (annex corresponent de la resolució vigent).
 • Es permet l’ús de zones recreatives, infantils i àrees de descans dels centres comercials.
 • Es permet la celebració d’assemblees d’entitats i de fires comercials, convencions, congressos de manera presencial amb la limitació de l’aforament al 70%.
 • Nombre màxim de 1.000 persones en espais interiors i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis, i 3.000 a l’aire lliure o espais interiors amb ventilació reforçada i control d’aglomeracions (d’acord amb els annexos corresponents).

Pot trobar més informació i infografies oficials de la Generalitat per descarregar a:
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_ emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/noves-mesures-per -contenir-els-brots-covid-19/

 

GREMI DE TALLERS DE BARCELONA


montepio
cator
dro
sircat   zurich
Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image Logo-Instagram
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.