Image

Informatiu digital del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona
GremiWeb
con la colaboración de / amb la col·laboració de
eina semafor
 
Promo Mediambient
 
Promo apuntat gas
 
revista
 

Estat d'Alarma - Noves restriccions a Catalunya
del 30.10.2020 fins el 13.11.2020

RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

El Real Decreto 926/2020, del 25.10.2020 ha declarat l'Estat d'Alarma a Espanya fins el 9.11.2020, excepte prórroga.

Estableix la limitació a la circulació (enumerant unes excepcions) i de reunió de persones (a màx. 6 persones no convivents, excepte a la feina, llocs de trànsit públic i manifestacions legals). També delega al President de les Comunitats Autònomes les competències per adoptar les mesures adients al seu territori, respectant les mesures mínimes que estableix la norma estatal.

Catalunya, que ha delegat les competències a la consellera de Salut i al conseller d'Interior, ha adoptat les següents noves mesures a aplicar a tota persona que es trobi i circuli per Catalunya des de el 30.10.2020 fins el 13.11.2020

 

Limitació de l'entrada i sortida de persones

1. Restringida l'entrada i sortida de Catalunya, excepte pels següents desplaçaments, que caldrà justificar adequadament (pel certificat autoresponsable i/o altre documentació com el certificat de cita prèvia del taller al client):

 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 • Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 • Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
 • Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
 • Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
 • A causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.

2. Restringida l'entrada i sortida de cada terme municipal, des de les 6:00 hores de divendres fins les 6:00 hores de dilluns, amb les excepcions previstes en el punt anterior y, en concret, pel dies 31 d'octubre i 1 de novembre s'exceptuen els desplaçaments dins la mateixa comarca, motivats per la visita als cementiris.

S'exceptuen d'aquesta restricció les activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs.

3. Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades d'acord amb l'apartat 9 d'aquesta Resolució.

4. No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit.

 

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

1. S'obliga als titulars dels centres de treball, públics o privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. Han d'implementar treball a distància o teletreball, llevat quan és impossible o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho. En aquest darrer cas s'han d'establir horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.

2. Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d'adoptar, als centres de treball, entre d'altres, les mesures següents:

 • Mesures organitzatives que garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonalmínima. I quan això no sigui possible, proporcionar als treballadors els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Mesures de neteja i desinfecció, garantir la ventilació dels espais i edificis, restringir als espais comuns l'ús, per evitar aglomeracions, o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres.
 • Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 • L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no n'és obligatori l'ús, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.
 • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries.

 

Desplaçaments personals basats en la "bombolla de convivència" i "bombolla ampliada"

La “bombolla de convivència” fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui possible. Els contactes fora de la “bombolla de convivència” s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren la “bombolla ampliada” a què fa referència el paràgraf següent.

La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un altre grup o uns altres grups acotats de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser tan estable com sigui possible.

 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

1. Es prohibeixen reunions de més de 6 persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.

2. En aquestes reunions en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes excepte a l'aire lliure en les sortides escolars i en l'àmbit de les activitats d'intervenció socioeducativa.

3. No es consideren incloses en la prohibició a què fa referència l'apartat 1 les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic. Tampoc les activitats culturals, les docents (incloses les universitàries) i les activitats extraescolars permeses per aquesta resolució i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.

4. En les reunions no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

5. Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política, en les condicions que determini l'autoritat competent.

 

Empreses de serveis i comerç minorista

1. Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari, social o sociosanitari, i els serveis de perruqueria, únicament, relacionats amb la higiene del cabell i, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.

2. Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials. Excepte els establiments i locals comercials que, dins dels centres o recintes, estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària. També poden obrir al públic aquells establiments comercials que es trobin dins dels centres o recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats i comptin amb accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30%.

3. L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes detallistes queda condicionada a:

 • Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats.
 • Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.
 • En el cas d'establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800 metres quadrats, queacotin l'espai d'obertura al públic a l'esmentada superfície, i redueixin al 30% de l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat que correspongui a aquesta superfície.
 • Els establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil i centres de jardineria poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.
 • Tots els establiments han d'aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

4. Els sistemes de recollida al local adquirits per telèfon o via internet, i també sistemes de repartiment a domicili, ha d’evitar aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés. En la mesura que sigui possible, el lliurament ha d'evitar el contacte directe amb el clientmitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.

 

Horari d'obertura al públic

Aquesta resolució del 30.10.2020 modifica l'apartat 2, respecte als “Horaris de tancament”, de la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna al territori de Catalunya que continua vigent (veure Gremiweb del 26.10.2020)

Així, a partir del 30.10.2020, l'horari d'obertura al públic de les activitats permeses en cap cas pot superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, o la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores en cas d'activitats culturals. En el cas de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter essencial* establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.

*Annex 2 Serveis que poden ser declarats essencials:

Seguretat i emergències; salut; farmàcies; serveis d'òptica, ortopèdia i fisioteràpia; serveis penitenciaris; serveis socials i residencials; les activitats de representació dels treballadors i dels empresaris; serveis funeraris; serveis judicials; notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; electricitat; aigua potable; aigües residuals; serveis de depuració d'aigües; combustibles; gas; telecomunicacions, mitjans de comunicació i serveis de premsa; residus urbans i industrials; bancs i finances; assegurances; residus sanitaris; subministraments sanitaris i de farmàcia; producció i distribució agroalimentària humana i per a granges i centres d'animals, animals vius (transport i veterinaris); escorxadors; serveis de transport públic; advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals; assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents; servei postal universal de l'operador estatal i serveis de missatgeria i lliurament a domicili; serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics; serveis d'educació especial; serveis d'obra pública i privada inajornables o per a serveis essencials; manteniment i reparacions d'urgència; comerç per internet, telefònic o correspondència; serveis informàtics essencials; serveis de neteja i bugaderia; serveis meteorològics; serveis d'explotació de mines; servei d'ITV; serveis de socorrisme i els allotjaments turístics o altres similars que s'hagin definit com a servei essencial per a l'aïllament d'afectats i contactes per la pandèmia declarada.

 

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors. Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.


dro
sircat
zurich
montepio
cator   banc sabadell   prevengraf
Síganos / Segueix-nos       
Image Image Image Image Image
Sus datos forman parte de un archivo mecanizado propiedad del Gremio Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Barcelona, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Caracter Personal y a fin de que pueda ejercer los derechos de cancelación, rectificación u oposición, puede dirigir un mail a la dirección administracion@gremibcn.com.