Avís Legal

Condicions generals d’ús de la Web

1.- El Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona, tracta de regular la posada a disposició dels usuaris de la informació i els serveis que es proporcionen a través de la seva web, www.gremibcn.com. Tot usuari amb accés a aquesta web, haurà d’acceptar les presents Condicions Generals, entenent-se tota utilització de la web com a una acceptació de les mateixes.

Igualment, en aquelles pàgines, titularitat de tercers, a les que es pot accedir a través d’enllaços i que presentes altres condicions generals, l’usuari haurà d’acceptar-les. Sent en tot cas complementàries i totes elles d’aplicació.

2.- Llevat indicació expressa en contrari, l’accés a la informació mostrada en les pàgines de web, és totalment gratuïta.

3.- El Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona, titular de la web, es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d’aquesta.

4.- El Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona no garantitza la inexistència d’erros en l’accés a la web, en el seu contingut o en l’actualització d’aquesta. No obstant, posarà tots els mitjans al seu abast per evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

5.-Tant l’accés a aquesta web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. El Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona no respondrà de ninguna conseqüència, mal funcionament, dany o perjudici que puguin derivar-se de dit accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

6.- El Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona, no es responsabilitza de l’estat de la connexió d’accés o dels continguts dels enllaços de tercers als que es fa referència en la web.

7.- Propietat Intel·lectual
I.- Els drets de propietat intel·lectual de la web www.gremibcn.com pertanyen al Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona i dels diferents elements en ell continguts, incloent, sense limitació, la informació escrita, els dissenys gràfics, dibuixos, arxius d’imatge i so, dissenys fotogràfics, gravacions i, en general de tot el material accessible des de la web. Correspon a dit titular, l’exercici dels drets d’explotació dels mencionats drets de propietat intel·lectual, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
II.- Es concedeix el dret de reproducció parcial del seu contingut sempre que es faci menció a l’origen de la informació, a la titularitat de la mateixa, això és, © Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona; i sempre que concorrin les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els fins de la web www.gremibcn.com, 2) Que es realitzi amb ànim d’obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per ús diferent del individual, 3) Que ningun dels elements continguts en la web tals com les dades, documents, informació, gràfics o imatges, siguin modificats de forma alguna, 4) Que ningun de dits elements disponibles en la web siguin utilitzats, copiats o distribuïts separadament del seu context, text, gràfic o imatges que l’acompanyin.

8.- La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, això com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial del Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

9.- L’usuari no podrà, en ningun cas, establir enllaços (“links”) entre qualsevol espai accessible des d’Internet i la web, llevat que sigui prèviament consentit de forma expressa i per escrit per part del Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona.

10.- Dades Personals i cookies
I.- El Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona informa que per a l’accés per part de l’usuari a alguna part dels continguts o serveis oferts en la web, podrà ser necessari el previ emplenament de formularis d’alta, o similar, en els que se li sol·liciti a l’usuari la introducció de dades de caràcter personal. Així mateix, és possible que el Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils, amb l’ànim de millorar els seus serveis, activi programes, “cookies” o altres procediments, mitjançant els quals s’obtinguin dades de l’usuari. En l’actualitat no s’ha utilitzat ningun procediment per recavar informació de l’usuari en www.gremibcn.com.
II.- Les dades personals que, en el seu cas, es recullin dels usuaris, passaran a formar part d’un o varis fitxers de dades de caràcter personal dels que és responsable: el Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona. La finalitat d’aquest fitxer és la de prestar a l’usuari els serveis per als que les dades personals es sol·liciten, així com remetre-li informació comercial sobre productes i/o serveis del Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona.
Així mateix, el Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona informa als usuaris que, al facilitar les seves dades personals, estan prestant el seu consentiment exprés i inequívoc per a que el Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona, pugui tractar-los d’acord amb les finalitats a dalt descrites.
L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació i oposició, d’acord amb el previst en la LOPD 15/1999 de 13 de desembre i la resta de normativa aplicable a l’efecte, mitjançant l’enviament a: Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona, en la direcció Plaça Dr. Letamendi, número 37, 6º de Barcelona, d’una sol·licitud escrita i firmada, incloent el seu nom, cognoms i fotocopia del DNI o altre document acreditatiu vàlid, en la que sol·liciti l’exercici d’aquells drets que desitgi.

11.- Les Condicions Generals per a l’ús d’aquesta web tenen caràcter indefinit i romandran vigents mentre el portal estigui actiu. L’usuari reconeix haver llegit les present Condicions Generals, i presta la seva conformitat amb les mateixes.

12.- Llei Aplicable
Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. En cas de disputa o controvèrsia relacionada amb la interpretació o aplicació d’aquestes Condicions Generals, les parts es sometent, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Ir al contenido