Obrir un Taller

Enhorabona emprenedor/a
i benvingut/da al sector!

Si està pensant obrir un taller de reparació de vehicles de motor (automòbils, motos, vehicles industrials, etc.), hi ha una sèrie de tràmits i procediments a seguir pel que fa al local, instal·lacions, maquinaria, residus i seguretat viària que cal tenir en compte.

Perquè no se senti sol/a en el seu projecte de futur, el Gremi de Tallers de Barcelona està a la seva disposició per ajudar-vos a aconseguir aquest objectiu amb èxit.

  • Assessorament GRATUÏT als/les nous/ves emprenedors/es per poder iniciar l’activitat conforme a la normativa general i específica per a la reparació de vehicles.
  • Tant per a Barcelona ciutat, com per a totes les poblacions de la província.
  • Interessats poseu-vos en contacte amb el Gremi de Barcelona, tel. 93 451 66 67, email: administracion@gremibcn.com

Les 12 claus per obrir un taller de reparació de vehicles de motor

Recomanacions del Gremi als nous empresaris de Taller

1. El Local

La primera cosa que cal decidir és el local on es vol ubicar el taller i si la ubicació elegida està permesa segons les normes municipals i tècniques. Al ser una activitat industrial, poden existir restriccions per a la seva instal·lació, encara que en tractar-se de petita indústria, sol ser compatible amb moltes zones residencials, tot depèn del plantejament urbanístic del municipi on es pretén instal·lar-se.

2. Els veïns

Si l’immoble on es pretén obrir el taller pertany a una Comunitat de Propietaris, sol·liciteu accedir als Estatuts i Reglament de Règim Interior, si s’escau, per si hi han establertes restriccions a obres, usos o activitats industrials.

3. EL LLOGUER

Si l’immoble es vol llogar, entre altres aspectes rellevants del contracte de lloguer, s’ha d’analitzar si hi ha limitacions en el dret a traspàs del propietari, ja que en molts casos és una via d’amortitzar la inversió inicial realitzada.

 

4. Obres

També s’haurà d’analitzar quin tipus d’obra necessita, si cal construir el local (fonaments, estructura, teulada, façanes,…), o si només es tracta d’adequar un local ja construït. Depenent del tipus d’obra, s’ha de sol·licitar una llicència d’obra major (si afecta o altera l’estructura del local), o comunicació prèvia d’obra menor (si l’adequació no afecta a l’estructura del local). Per això es presentarà una sol·licitud o comunicació administrativa, acompanyada de projecte elaborat per un tècnic o memòria d’obres a realitzar, sempre especificant el pressupost de l’obra.

 

 

5. Instal·lacions

Pel què fa a les instal·lacions, habitualment solen ser la d’electricitat, l’aigua, la protecció contra incendis, la ventilació, la d’aire comprimit i la de comunicacions. Aquestes instal·lacions han de ser registrades a les corresponents oficines territorials d’Indústria. També ha de comptar amb un sistema de sanejament d’aigües residuals, que a més ha de comptar amb un control d’abocaments contaminants al clavegueram. Per a alguna/es d’aquestes instal·lacions, serà necessari disposar de projecte.

 

 

6. Maquinària

La maquinària necessària dependrà del tipus de taller que es munti. Cal tenir en compte que totes les màquines que s’utilitzen han de disposar del marcatge CE en el propi equip i subjectes a revisions.

 

 

 

7. Medi ambient

Els Tallers de reparació d’automòbils s’han de donar d’alta com a productor de residus davant l’Agència Catalana de Residus així com fer la declaració d’abocament d’aigües residuals, i posteriorment, a l’inici de l’activitat, s’han de seguir criteris específics pel que fa a l’emmagatzematge i gestió dels residus que s’hauran d’acreditar documentalment.

8. Indústria

(RASIC i Responsable Tècnic de Taller)

Un cop es disposi de local, s’ha de tramitar la seva inscripció en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC). Després de la inscripció en aquest registre, adquirirà la placa emblema de taller, amb el número de taller i en la qual s’identificaran les branques d’activitat i/o especialitats que s’han autoritzat al taller.
Perquè el Taller pugui exercir la seva activitat, cal acreditar que el titular o algun dels seus treballadors, disposa del títol de Responsable Tècnic de Taller.

9. Ampliacions

Si ja disposa d’un taller de reparació de vehicles i vol dur a terme alguna modificació o ampliació, alguns dels passos enumerats es simplifiquen.

 

10. Hisenda

Des del punt de vista fiscal, cal donar-se d’alta en el cens d’empresaris, mitjançant presentació del model 036 o 037, on s’especificarà el tipus d’activitat (epígraf IAE), la forma jurídica de l’empresa (societat anònima, societat limitada, cooperativa, comunitat de béns, empresari individual,…), el règim de fiscalitat (IVA, IRPF,…), dades de titularitat i domicili fiscal.

 

 

 

11. Laboral

És necessari donar d’alta a la Seguretat Social a totes les persones que treballin en l’activitat (autònoms i empleats). Si té treballadors de plantilla, ha de: comunicar l’obertura del centre de treball al Departament de Treball; disposar d’una avaluació de riscos laborals del taller, que la podrà contractar amb un Servei de Prevenció Aliè o, depenent del nombre de treballadors, si disposa de la capacitació necessària, fer vostè mateix una part de l’activitat preventiva; contractar una assegurança per a la cobertura de les prestacions establertes en el conveni col·lectiu per defunció, incapacitat permanent o gran invalidesa, derivades d’accident de treball o malaltia professional.

 

 

 

12. Consum

Finalment, un cop vagi a obrir per primera vegada la porta, cal tenir en compte una sèrie d’obligacions com a empresa que ofereix serveis al públic, com són els fulls de reclamació, retolació i cartells informatius (preus, horari, drets, etc.), així com la documentació i obligacions pertinents vers la protecció de dades personals.
Al ser una activitat subjecta a les normes de seguretat viària, ha de tenir en compte les garanties i responsabilitats corresponents, com són informació als usuaris de taller, serveis coberts per garantia, reclamacions, pressupostos de reparació, fulls d’encàrrec i dipòsit,…

 

 

 

És aconsellable consultar amb un tècnic especialitzat, amb experiència en projectes d’obertura i adequació de tallers de reparació d’automòbils.

El Gremi disposa de l’Oficina Tècnica i del Centre Gestor, que els podran assessorar adequadament i tramitar tots aquests procediments, sense que us calgui preocupar-vos-en.
També per a les revisions periòdiques obligatòries.

Ir al contenido