Portal de la transparència

L’entrada en vigor de la Ley 19/2013 i de la Llei 19/2014, ambdues de transparència, accés a la informació i bon govern, requereix de les organitzacions empresarials el compliment de l’obligació de publicitat activa, que busca anticipar-se a les necessitats i exigències d’informació de l’opinió pública. Per facilitat l’accés del públic en general i promoure la disponibilitat de la informació, hem reunit en aquesta plataforma tota la informació de caràcter organitzatiu, normatiu, econòmic i pressupostari a que fan referència les esmentades lleis. La informació subjecta a les obligacions de transparència aquí continguda es publica de manera clara, estructurada i comprensible per als interessats, mitjançant accés fàcil i gratuït i d’acord amb els principis tècnics d’accessibilitat universal, interoperabilitat i reutilització. Aquesta informació s’actualitzarà de manera periòdica.

Informació organitzativa

El Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils és l’Associació que representa des de 1944 a més de 3.000 empreses del sector del manteniment i reparació d’automòbils. Com organització independent, privada, sense ànim de lucre, acollida al dret constitucional i legal d’associació d’empresaris, es regeix amb criteris democràtics per representants lliurement elegits.

La nostra missió és vetllar pels interessos dels empresaris dels tallers del manteniment i reparació d’automòbils de la província de Barcelona en general, i dels associats en particular, promovent un entorn favorable per a l’activitat productiva en diàleg amb els poders públics i els representants de la societat civil, defensant els interessos dels afiliats, seguint l’evolució del sector i oferint l’assessorament i serveis que necessitin.

Marc Jurídic

El dret d’associació empresarial a Espanya es troba regulat per les següents normes:

A nivell estatal:

 • Constitució Espanyola, articles 7, 22 i 28.1.
 • Llei 19/1977, d’1 d’abril, reguladora del dret d’associació sindical (BOE de 4 d’abril).
 • Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (BOE 8 d’agost) articles 1,2,4,8 i 9.
 • Reial Decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit d’Estatuts de les organitzacions sindicals (BOE de 28 d’abril) constituïdes a l’empara de la Llei 19/1977.
 • Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març), article 4.1.
 • Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de procediment laboral (BOE de 11 d’abril).
 • Conveni número 87 de l’OIT, relatiu a la llibertat sindical ia la protecció del dret de sindicació (BOE de 11 de maig de 1977).
 • Conveni número 98 de l’OIT sobre el dret de sindicació i negociació col·lectiva (BOE de 10 de maig de 1977).
 • Codi penal (articles 510 a 521).
 • Codi Civil (articles 28, 35 al 39 i 41).
 • Supletòriament, Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002) (“LODA”) [2]
 • Reial Decret 1497/2003 de 28 de novembre, que aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions i de les seves relacions amb els restants registres d’associacions.
 • Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre de procediments relatius a associacions d’utilitat pública.
 • Llei 20/2007, de 11 de juliol que regula l’Estatut del Treballador Autònom.
 • Reial Decret 197/2009, de 23 de febrer que desenvolupa l’estatut del treballador autònom i crea el Registre Estatal d’associacions professionals de treballadors autònoms.

[2] La Sentència del Tribunal Constitucional de 27 d’abril de 2.006 (sentència núm. 133/2006) declara inconstitucional i nul·la la disposició final 1a, apartat 2n, quant fa referència a l’art.7.1.i) i a l’art. 11.2, aquest últim en el concret incís “i amb les disposicions reglamentàries que la desenvolupin”.

A nivell autonòmic:

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Publicat a DOGC núm. 5123 de 02 de Maig de 2008 i BOE núm. 131 de 30 de maig de 2008. Vigència des de 02 d’Agost de 2008. Aquesta revisió vigent des 20 gener 2015.

Informació Econòmica i Pressupostària

A continuació es detallen les subvencions i ajudes públiques:

Nom del Projecte Decàleg del Taller Agremiat
Entitat Ajuntament de Barcelona
Import 2.000,00 €
Nom del Projecte Formació, Innovació i Servei
Entitat Ajuntament de Barcelona
Import 2.000,00 €
Nom del Projecte El Gremi al teu Costat
Entitat Ajuntament de Barcelona
Import 7.000,00 €
Nom del Projecte Sempre menys residus
Entitat Ajuntament de Barcelona
Import 1.700,00 €
Els càrrecs directius no tenen assignada cap retribució ni tenen atorgat cap crédit de l´entitat.
Ir al contenido