Els Serveis del Gremi

Els serveis que el Gremi proporciona s’estructuren tres línies: assessorament, gestió i formació. Comprenen tot el què una empresa del ram pugui necessitar: assessorament tècnic, jurídic, fiscal, econòmic, administratiu, assegurances generals, informàtic i formació. En aquest apartat trobarà enllaços directes als diferents serveis.

Els Serveis del Gremi estan especialitzats a la mida del seu taller amb un equip de professionals especialistes en el sector.

Departament Jurídic

Aquest Servei proporciona a l’agremiat, consultes amb l’assessor jurídic, mitjançant assistència personal, fax, e-mail o correspondència. Es poden consultar:

 • Morosos i responsabilitat professional (exclòs tràmits judicials)
 • Gestió i tramitació de recursos administratius davant les delegacions de Comerç, Indústria i Tràfic
 • Reclamacions per pràctiques abusives d’Asseguradores en Sinistres de vehicles (Servei Pericial)
 • Acords amb Lletrats per a gestions particulars
 • Tramitació de documentació oficial de tallers
 • Models d’escrits jurídics (instàncies, correspondència amb clients, proveïdors, documentació de gestió empresarial, ordres de reparació, factures, etc.)
 • Localització de textos legals

Aquesta és un àrea restringida per agremiats, si desitja agremiar-se sol·liciti-ho aquí

Departament Fiscal

Aquest Servei s’encarrega de gestionar les qüestions económico-fiscals d’aquells agremiats que ho contractin, com:

 • Comptabilitat, anàlisi i assessorament fiscal
 • Inspeccions fiscals
 • Declaracions de Renta i Patrimoni
 • Impost sobre Societats
 • Liquidacions trimestrals: I.V.A., I.R.P.F.,…
 • Assessorament mercantil
 • Constitució i dissolució de societats mercantils, compra-venda de participacions, transformacions…
 • Legalització d’empreses davant entitats públiques (estatals, autonòmiques i municipals)
 • Anàlisi de Preu-Hora

Aquesta és un àrea restringida per a agremiats, si desitja agremiar-se sol·liciti-ho aquí

Departament Laboral

Aquest Servei s’encarrega de gestionar les qüestions laborals d’aquells agremiats que ho contractin, com:

 • Nòmines i assegurances socials
 • Contractes de treball, altes i baixes de treballadors a la Seguretat Social
 • Altes i baixes d’autònoms a la Seguretat Social
 • Altes i baixes d’empreses a la Seguretat Social
 • Expedients de jubilació, incapacitat, orfandat i viduïtat
 • Inspeccions de Treball i Seguretat Social

Aquesta és un àrea restringida per a agremiats, si desitja agremiar-se sol·liciti-ho aquí

Departament de Projectes

El Gremi de Tallers de Barcelona ha pres la iniciativa de contribuir a la innovació en el sector de la reparació i manteniment del vehicle de motor, canalitzant aquesta tasca a través del nou Departament de Projectes, per tal de:

 • Fomentar l’accés i participació dels tallers de reparació i manteniment de vehicles de motor en el desenvolupament tecnològic i mediambiental de l’automòbil.
 • Impulsar la modernització dels tallers, integrant-los en el desenvolupament de la tecnologia i de la sostenibilitat de l’automòbil.
 • Promoure la col·laboració entre el sector de Tallers amb les Indústries i amb els Centres d’Investigació.
 • Sensibilitzar les Administracions públiques sobre la necessitat d’integració transversal per al desenvolupament competitiu de totes les empreses implicades.

El Departament de Projectes coordina les accions del Gremi de Tallers de Barcelona en Innovació, en col·laboracions amb empreses subministradores i en actuacions amb l’Administració Pública, com:

 • Estudis sectorials i de mercat
 • Proves pilot de producte o de procediments
 • Presentacions de novetats
 • Feedback de satisfacció de producte i sistemes
 • Promoure l’ajut públic a la innovació en les empreses
 • Facilitar la Formació, la Transferència d’informació i posada al dia dels tallers.

Aquesta és un àrea restringida per a agremiats, si desitja agremiar-se sol·liciti-ho aquí

Departament Tècnic

Aquest departament assessora, orienta i gestiona per a l’agremiat totes les qüestions d’índole tècnica, com:

 • Orientació en la normativa d’Organització Industrial
 • Legalització d’empreses: altes, baixes, ampliació, trasllat, canvi de nom, gestions a Indústria o Ajuntaments
 • Gestió per a l’obtenció de la placa distintiva de taller
 • Tramitació per a la legalització de compressors
 • Tramitació per a la legalització d’Instal·lacions Elèctriques
 • Tramitació de certificats professionals
 • Acords amb Enginyers per a gestions particulars
 • Expedició de certificats professionals
 • Tramitació de documents oficials de tallers

Aquesta és un àrea restringida per a agremiats, si desitja agremiar-se sol·liciti-ho aquí

Departament Informàtic

El Servei informàtic proporciona a l’agremiat els medis i informació que necessiti sobre qualsevol aspecte de la mecanització del taller:

 • Gestió mitjançant Programa Informàtic del Taller
 • Accés a Informació Tècnica de vehicles i Catàleg Electrònic de Recanvis
 • Connectivitat: Internet i Correu Electrònic (ADSL i RDSI)
 • Creació i manteniment de Pàgines Web de l’Agremiat
 • Assessorament i orientació en adquisició d’equipament (ordenadors i perifèrics)
 • Assessorament i orientació en matèria de l’aplicació de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Aquesta és un àrea restringida per a agremiats, si desitja agremiar-se sol·liciti-ho aquí

Departament de Formació

El servei de Formació elabora i organitza plans d’estudi i accions formatives per als agremiats:

 • Organització de cursos Tècnics
 • Organització de cursos de Responsable Tècnic de Taller
 • Impartició de la Formació obligatòria en Prevenció de Riscos Laborals als treballadors dels Tallers
 • Coordina pràctiques d’alumnes de F.P. en tallers agremiats
 • Organitza Jornades Tècniques

Aquesta és un àrea restringida per a agremiats, si desitja agremiar-se sol·liciti-ho aquí

RMI

Servei Digital del Gremi per a la Reparació dels Vehicles

 

Informació tècnica del vehicle

Cliqui i trobi els enllaços actualitzats als portals de les principals Marques.
NIVELL 1: GRATUÏT / LOW COST

Gaudeixi de prestacions com:

 • Fulls oficials de comprovació
 • Informació Tècnica Electro-Mecànica
 • Informació Tècnica Carrosseria-Pintura
 • Esquemes elèctrics
 • Parells de collament
 • Procediments de reparació

NIVELL 2: DIAGNOSI I REPROGRAMACIÓ


 

Ofereixi al Client el servei del nou Llibre Taller de la DGT

Per a reparacions rellevants i manteniments.

Per obtenir autoritzacions ZBE en reparacions de vehicles sense DA
Pot ser un valor afegit per a la fidelització de la clientela.
Els vehicles que poden provar haver estat ben cuidats són sempre més apreciats.
Sigui TALLER COL·LABORADOR del LIBRO TALLER de la DGT
Alta taller Col·laborador: 20€ taxa única
Accessos, anotacions i consultes: il·limitats i gratuïts

           ÚS GRATUÏT / IL·LIMITAT


 

Informi als usuaris que és un TALLER DIGITAL

Descarregui el Cartell per imprimir.
Comparteixi la campanya en xarxes socials.

Ir al contenido